Základy hovorovej angličtiny

 

- Do you speak English? (Du ju: spi:k iŋgliš?) - Hovoríš anglicky?

- just, a little (džast, ә litl)                                      - iba trochu
- no, I don’t speek ...(no, ai dәunt spi:k...)         - nie, nehovorím ...

- Do you understand me? (du ju: andәstænd mi?) - Rozumiete mi?
- I understand ( ai andәstænd)                                    - rozumiem
- I don’t understand (ai dәunt andәstænd)                - nerozumiem 
- Could you speek a little more slowly(Kud ju: spi:k ә litl mo: sləuli)- Hovorte trochu pomalšie
- Would you write that down for me,please. (wud ju: rait đćt daun for mi, pli:z) - Napíšte mi to, prosím
- Would you spell that (wud ju spel dćt)                      - Hláskujte mi to
- I beg your pardon? (ai beg jo: pa:dn)                        - Ako prosím? 
- Excuse mi (please)? (ikskju:s mi)                             - Prepáčte (prosím?)

Hello, how are you? (heləu, hau a:ju:? - Ahoj, ako sa máš?
- Fine, thanks and you? (fain, θæŋks ænd ju:?) - Dobre, ďakujem a ty? 
- very well (veri wel) - veľmi dobre
- well (wel) - dobre
- quite well (kwait wel) - celkom dobre
- I am fine (ai æm fain) - mám sa dobre
- so so (sou sou) - ako tak
- not very well (not very wel) - nie veľmi dobre
- terrible (terabl) - strašne
- We’re feeling fine (wi:r fi:liŋ fain) - cítim sa dobre

- What’s your name? (wots jo: neim?) - Ako sa voláš?
- my name is … (mai neim iz...) - volám sa…
- I am …(ai æm ...) - som …
- this is … (ðis iz …) - toto je …

- Where do you come from? (we du ju kam from?)- Odkiaľ si?
- I come from …( ai kam from...) - ja som z …
- I am from …
- Where do you live? (weə du ju liv?) - Kde bývaš, žiješ?
- I live in …(ai liv in...) - bývam v …

- Do you like …? (Du ju laik...?) - Máš rád …? 
- I like … (ai laik...) - mám rád …
- I don’t like ... (ai dəunt laik …) - nemám rád ...
- not at all (not æt o:l) - vôbec nie
- very much (veri mač) - veľmi
- better (betə) - radšej
- best (best) - najradšej
- I like...but prefer... (ai laik... bat prefer...) - mám rád...ale uprednostňujem

- Who is that? (hu: iz dæt?) - Kto je to?
- this is my friend (di:z iz mai frend) - toto je môj priateľ

What is that? (wot iz dæt?) - Čo je to?
- that is … (dæt iz...) - to je …

- What is that called? (wot iz dæt ko:let?) - Ako sa to volá?
- that is called … (dæt iz ko:let...) - to sa volá …

- What time is it? (wot taim iz it?) - Koľko je hodín? 
- it’s one o’clock (its wan əklok) - je jedna hodina
- Half past 1 (ha:f past wan) - pol hodina po 1 (1:30) 
- quarter to 1 (kwo:tə tu wan) - štvrť hodina do 1 (12:45)

- Can I help you? (kæn ai help ju?) - Čo si želáte?
- I would like ... (ai wud laik...) - chcel by som...
- with pleasure (wid pležə) - s radosťou
- anything else? (eniθing els?) - ešte niečo?

- How much is it? (hau mač iz it?) - Koľko to stojí? 
- altogether (o:ltəgeðə) - spolu
- that is ... (dæt iz...) - je to ... 
- a pice (ə pi:s) - jeden kus
- can I pay, please (kæn ai pei, pli:z) - môžem platiť 
- where can I buy...? (weə kæn ai bai...?) - kde možno kúpiť...?
- Would you give me..(wud ju giv mi...) - Dajte mi prosím ... 

Oslovenia 
Mr (mistə) - pán 
Mrs (misiz) - pani 
Miss/lady (mis/leidi) – slečna 

Otázky.
where (weə) – kde, kam 
Where is (weə iz) – kde je 
who (hu:) – kto 
what (wot) – čo, ktorý, aký 

Frázy 
- Excuse me ...Sorry (ikskju:s mi:... sori) - prepáčte...
- I am sorry (ai æm sory) - je mi ľúto,prepáčte
- It's OK/ dont mention it (its OK/ dont menšn it)- nič sa nestalo
- Thank you, very much (θæŋk ju:, veri mač) - ďakujem pekne
- Nice to meat/see you (nais tu mi:t/si:ju) - Teší ma, zdravím ťa
- Please (pli:z) - prosím
- I need ...(ai ni:d...) - potrebujem ...
- I would like ..I'd like...(ai wud laik..aid laik..) - Rád by som ... 
- Come in! (kam in) - Vstúpte, poďte ďalej!
- Just a moment please (džast ə moment pli:z) - Okamih prosím
- I am glad to see you (ai æm glæd tu si: ju) - Rád ťa vidím
- See you later/Good-bye (si: ju leitə/ gud bai) - dovidenia
- see you to later/soon (si: ju tu leitə/su:n) - uvidíme sa neskôr/čoskoro
- Give my regards to John (giv mi riga:dz tu džon)- Pozdravuj Jana
- All the best (ol də best) - Všetko dobré
- Have a nice journey (hæv ə nais džə:ni) - Príjemnú cestu
- It was lovely (it was lavli) - bolo to pekné
- Would you pass the... please? (wud ju pas də... pli:z?) - Podali by ste mi ...prosím?
- Nothing more (naθin mo:) - To je všetko
- Where can I find a doctor? (weə kan ai find ə doktor?) - Kde nájdem lekára_
- It hurts here (it hə:ts hiə) - tu ma bolí
- What am I to do? (wot æm ai tu: du:?) - Čo mám robiť? 

- Congratulations (kəngræčuleišnz) - Blahoželanie
- to your birthday (tu ju bə:θdei) – k narodeninám
- to your marriage (tu ju mæridž) – k sobášu
- Best wishes (best wišes) - Všetko najlepšie
- Good luck (gud lak) - Veľa šťastia

Pri jedle 
- help yourself (help juə self) - ponúknite sa
- enjoy your meal (indžoin juə mi:l) - dobrú chuť
- Cheers! (čiəz) - Na zdravie
- the same to you (ðə seim tu ju:) - aj tebe
- can you pass me.. (kæn ju: pas mi..) - môžeš mi podať...
- it’s delicious/excellent (its dilišəs/eksələnt) - je to výborné 
- that’s enough, thanks (ðæts inaf, θæŋks) - to stačí, ďakujem
- some more, please (sam mo:, pli:z) - ešte trochu, prosím
- yes, please (jes, pli:z) - áno, prosím
- no, thanks (nəu, θæŋks) - nie, ďakujem
- cold (kəuld) - studený
- hot (hot) - horúci
- soup (su:p) - polievka
- pasta (pæstə) - cestoviny
- fish (fiš) - ryby
- chicken (čikin) - kura
- pork (po:k) - bravčovina
- beef (bi:f) - hovädzina
- meat (mi:t) - mäso
- cheese (či:z) - syr
- fruits (fru:ts) - ovocie
- vegetables (vedžitəblz) - zelenina
- ice-cream (aiskri:m) - zmrzlina
- cake (keik) - torta, koláč
- beer (biə) - pivo
- wine (wain) - víno
- a glass of mineral water (ə gla:s of minərəl wo:tə)- pohár minerálky
- a cup of coffee, tea (ə kap of kofi, ti:) - šálku kávy, čaju
- sugar (šugə) - cukor
- milk (milk) - mlieko
- salt (solt) - soľ
- pepper (pepə) - korenie

Slovesá 
- to do, to make (tu: du:, tu: miek) - robiť
- to cook (tu: kuk) - variť
- to dance (tu: da:ns) - tancovať
- to sing (tu: siŋ) - spievať 
- to read (tu: ri:d) - čítať
- to watch TV (tu: woč TV) - pozerať TV
- to go (tu: gəu) - chodiť, ísť
- to swim (to: swim) - plávať
- to play (to: plei) - hrať
- to listen to music (tu: lisn tu: mju:zik) - počúvať hudbu
- to find, to look for ( tu: find, tu: luk fo:) - hľadať
- to write (tu: rait) - písať 

Prídavné mená 
tall (to:l) - veľký 
small (smo:l) - malý

merry (meri) - veselý 
sad (sæd) - smutný 
nice (nais) - milý, dobrý 
bad (bæd) - zlý

busy (bizi) - zaneprázdnený 
old (old) - starý 
tired (taiəd) - unavený 
young (jaŋ) - mladý 
slim (slim) - štíhly 
fat (fæt) - silný, tlstý 
ill (il) - chorý
fit (fit) - zdravý

Rodina 
- parents (peərənts) - rodičia
- wife, husband (waif, hazbənd) - manželka, manžel
- children (čildrən) - deti
- man, woman (mæn, wumən) - muž, žena
- girl, boy (giəl, boi) – dievča, chlapec 

Zamestnanie 
- employer, occupation (imploiə, okjupeišn) - zamestnanie, povolanie
- I´am a ...(ai æm ə...) - Som ...
- waiter (weitə) - čašník
- accountant, clerk (əkauntənt, kla:k) - účtovník, úradník
- wages, salary (weidžiz, sæləri) - mzda, plat
- businessman (biznəsmæn) - podnikateľ

Osobné zámená 
I (ai) - ja 
You (ju:) - ty 
He (hi:) - on 
She (ši:) - ona 
It (it) - ono 
We (wi:) - my 
You (ju:) - vy 
they (ðei) - oni,ony 

Privlastňovacie zámená 
my (mai) - môj 
your (juə) - tvoj 
his (hi:z) - jeho 
her (hə:) - jej 
its (its) - jeho 
our (auə) - náš 
your (juə) - váš 
their (ðeə) - ich 

Byť 
I am, I’m (ai æm, aim) - som 
You are, you’re (ju: a:, juə) - si 
he is, she is, it is (hi:iz, ši:iz, it iz) - je 
he’s, she’s, it’s (hiz, šiz, its) 
we are, we’re (wi: a:, wiə) - sme 
You are, you’re (ju: a:, juə) – ste 
they are, they’re (ðei a:) - sú 

Mať 
I have (ai hæv) – mám 
You have (ju: hæv) – máš 
He,she,it has (hi:, ši:, it hæz) – on, ona, ono má 
We have (wi: hæv) – máme 
You have (ju: hæv) – máte 
They have (ðei hæv) – majú 

Farby 
red (red) – červená 
blue (blu:) – modrá 
yellow (jeləu) – žltá 
green (gri:n) – zelená 
orange (orindž) – oranžová 
pink (piŋk) – ružová 
black (blæk) – čierna 
brown (braun) – hnedá 
white (wait) – biela 
grey (grei) – sivá 

Číslovky 
0 – zero (ziərəu) 
1 – one (wan)             11 – eleven (ilevn)                  100 – hundred (handrəd) 
2 – two (tu:)                 12 – twelve (twelv)                  1000 - thousand (θauznd) 
3 – three (θri:)             13 – thirteen (θə:ti:n) 
4 – four (fo:)                 14 – fouteen (fo:ti:n) 
5 – five (faiv)                15 – fifteen (fifti:n) 
6 – six (siks)                16 – sixteen (siksti:n) 
7 – seven (sevn)         17 – seventeen (sevnti:n) 
8 – eight (eit)               18 – eighteen (eiti:n) 
9 – nine (nain)            19 – nineteen (nainti.n) 
10 – ten (ten)               20 – twenty (twentiəθ) 

Časové obdobia 
Sunday (sandi) – nedeľa                                       day (dei) – deň 
Monday (mandi) – pondelok                                  today (tədei) – dnes 
Tuesday (tju:zdi) – utorok                                       yesterday (jestədi)-včera 
Wednesday (wenzdi)– streda                                tomorrow (təmorəu)-zajtra 
Thursday (θə:zdi) – štvrtok                                     week (wi:k) – týždeň 
Friday (fraidi) – piatok                                              month (manθ) – mesiac 
Saturday (sætədi) – sobota                                    year (jə:) - rok 

spring (spriŋ) – jar 
summer (sanə) – leto 
autumn (o:təm) – jeseň 
winter (wintə) – zima 

morning (mo:niŋ) – ráno, predpoludnie 
midday (middei) – poludnie 
afternood (a:ftənu:n) – popoludnie 
evening (i:vniŋ) – večer 
night (nait) - noc 
last week (la:st wi:k) - minulý týždeň 
next week (next wi:k) - budúci týždeň

Predložky. 
from (from) – od 
about (əbaut)/of – o, pri 
to (tu:) – k, do 
on (on) – na, v 
with (wið) – s, pri 
above (əbav) – nad, hore 
here (hiə) – tu, sem 
there (ðeə) – tam 
under (andə) – pod 
behind (bihaind) – za 
before (bifo:) – pred 

Časti tela. 
body (bodi) – telo 
head (hed) – hlava 
eyes (aiz) – oči 
nose (nəuz) – nos 
month (mauθ)– ústa 
ears (iəz) – uši 
hand (hænd) – ruka 
foot (fut) – noha 
hair (heə) – vlasy 

Nábytok, zariadenie, dom 
table/desk (teibl/desk) – stôl 
chair (čeə) – stolička 
bed (bed) – posteľ 
cupboard (kabəd) – skriňa 
window (windəu) – okno 
door (do:) – dvere 
house (hauz) – dom 
flat (flæt) – byt 
room (ru:m) – izba

Cestovanie

- How do I get to...? (hau du ju get tu...?) - Ako sa dostanem...? 
- Is there a (cinema)nearby...? (iz ðeə ə sinema niəbai...?) - Je tu niekde(kino) ...?
- That is wrong way (dæt iz roŋ wei) - idete nesprávne
- Am I right for ...? (æm ai raid for..?) - Idem správne do...?

- nearby (niəbai ) - blízko
- right (rait) - napravo
- left (left) - naĺavo
- then (den) - potom
- over there (əuvə deə) - tamto
- opposite (opəzit) - oproti
- next to (next tu) - vedľa
- aback (əbek) - dozadu
- ahead (əhed) - dopredu
- go (gəu) - choďte
- along the road (əlong də roud) - touto ulicou
- Show me please (šəu mi pli:z) - ukážte mi prosím

Informačné tabule 
- Entry (entri) - vchod
- Exit (exit) - východ 
- Arrival (əraivl) - príchod, prílet
- Departur (dipa:čə) - odchod, odlet
- Landing (lændiŋ) - pristátie
- Underpass (andəpa:s) - podchod
- Pull (pul) - ťahať
- Push (puš) - tlačiť 

V lietadle
- When is the next plane to... (wen iz də next plein tu..) - Kedy letí najbližšie lietadlo do. 
- When do we land? (wen du wi land?) - Kedy pristaneme?
- Fasten your seat belts! (fa:sn juə si:t belts) - Pripútajte sa!
- Passenger lounge (pæsindžə laundž) - odletová hala
- last call (la:st ko:l) - posledná výzva k nástupu
- hand luggage/baggage (hænd lagidž/bægidž) - príručná batožina
- take-off (teik-of) - štart-odlet
- aisle (ail) - ulička medzi sedadlami
- passenger (pæsindžə) - cestujúci
- Can you arrange to have my luggage delivered? (kæn ju əreindž tu hæv mai lagidž dilivəd?) - Môžte mi moju batožinu nechať doviezť?
- Flight to ...Which gate? (flaigt tu...wič geit?) - Let do...Ktorý východ?
- Where can I get my lugg.? (weə can ai get mai lagidž?) - Kde si vyzdvihnem batožinu?

Pasová kontrola
- border (bo:də) - hraničný prechod
- passport (pa:spo:t) - pasová kontrola/ pas
- Your travel document, please (juə trævl dokument, pli:z) - Váš cestovný pas, prosím
- I am on holiday here (ai æm on holədei hiə) - som tu na dovolenke
- Fill in this form, pl. (fil in di:z form,pl) - vyplňte tento formulár.
- For how long do you/ intend to stay here? (for haw long du ju/intend tu stei hiə) - Ako dlho chcete zostat?
- residence (rezidəns) - bydlisko
- date of birth (deit of birt) - dátum narodenia
- validity (vəliditi) - doba platnosti
- place of birth (pleis of birt) - miesto narodenia
- marital status (mæritl steitəs) - stav
- single,married (singl, mærid) - slobodný, ženatý-vydatá
- departure (dipa:čə) - opustenie územia
- signature (signəčə) - podpis
- surname (sə:neim) - priezvisko
- entry (entri) - vstup (do štátu) 
- Have you for anything to declare? (hæv ju fo: eniθiŋ tu dikleə?) - Máte niečo na preclenie?
- Nothing to declare (naθiŋ tu dikleə) - nič na preclenie 
- Would you open your case (wud ju əupən keis) - Otvorte mi Váš kufor.
- customs examination (kastəmz igzæmineišn) - colná kontrola

Telefónna búdka 
- Lift the receiver (lift ðə risi:və) - Zdvihnite slúchadlo
- continuous purring (kəntinjuəs pə:iŋ) - signál
- dial number (daiəl nambə) - vytočte číslo
- engaged tone (ingeidžd təun) - číslo je obsadené

                                                                                                  GOOD LUCK !